ІСТОРIЯ ЖУРНАЛУ

Науковий журнал   «Прикладні аспекти інформаційних технологій» є рецензованим виданням

 

Рік заснування: 2018         

Спеціалізація: Технічні науки
Засновник: Національний університет «Одеська політехніка»
Видавець: Інститут комп'ютерних систем
Видавництво: «Наука і техніка»

Ідентифікатор медіа на видання № R30-01945 від 04.12.2023 р.
Періодичність: 4 випуска на рік
Мова публікацій: англійська
УДК 004.9

 

Неухильне дотримання високих вимог до якості рукописів забезпечує журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій» гідне місце серед наукових видань 

Читацька аудиторія – журнал призначений для вчених, співробітників вищих навчальних закладів, дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та фахівців-практиків

Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, науковцям і дослідникам в поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу

 

Перше Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23628-13468Р від 21.11.2018. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

Друге Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25233-15173ПР вiд 01.09.2022. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

На сьогоднiшнiй день Витяг з реєстру суб'єктів у сфері медіа-реєстрантів. Ідентифікатор медіа R30-01945. Рішення від 04.12.2023 №1575. Журнал зареєстрований НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (Детальніше...)

 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 та № +1301 від 15.10.2019 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з технічних спеціальностей: ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (Детальніше список спеціальностей...)

 

Реферування та індексація:  Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line.

 

Плата за обробку статей (article processing charge APC) — це договірна плата, яку стягує науковий журнал для покриття витрат на друк, публікацію, наукометричну індексацію та публічне розміщення

 

Доходи від інших фінансових джерел, таких як підписка, реклама, інституційна та організаційна підтримка, на даний час відсутні

 

Відповідальність авторів: направляючи статтю в журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій», автори тим самим беруть на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної та службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, зберігання і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Авторам, які мають наукові ступені і є фахівцями з тематики журналу, редакція може запропонувати добровільно виступити в якості рецензентів статей інших авторів з тієї ж тематики в терміни, встановлені редакцією журналу

 

Статті, що надсилаються до журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій», повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах

 

Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати і копіювати повні тексти своїх статей, здійснювати по ним пошук, поширювати і посилатися на них

 

Публічність і метод доступу: відкритий доступ он-лайн до повнотекстових публікацій

 

ISSN 2617-4316 (Print), ISSN 2663-7723 (Online)

DOI: https://doi.org/10.15276/aait

 

Кожен випуск журналу затверджується до друку рішеннями Вченої ради Національного університету «Одеська політехніка» і Вченої ради інституту Комп'ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка»

 

Видавництво «Наука і техніка».

Адреса: пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна