Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal <table width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;" rowspan="5"><img style="width: 100%; padding: 0px 10px 0px 0px;" src="http://aait.od.ua/public/site/images/admin/aait-4-1-page-0001.jpg" alt="Павленко, Віталій" height="283" /></td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; width: 65%;">Міжнародний науковий журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» «ПАІТ» – міжнародне академічне рецензоване видання <p><strong>УДК 004.9</strong></p> <p><strong>ISSN 2617-4316 (Print) <br />ISSN 2663-7723 (Online)</strong></p> <p><strong>Місія журналу:</strong> служіння світової академічній спільноті шляхом поширення нових ідей і результатів досліджень в області передових інформаційних технологій (ІТ) і їх прикладного застосування в різних областях науки і творчої діяльності людини</p> <p><strong>Девіз журналу:</strong> Розвиваючись самі, ми націлені на розвиток наукового і академіч-ного потенціалу наших авторів</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Представлення в системах реферування:</strong> видання відображається в реферативній базі даних Google Scholar, Academia.edu, ROAD, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.</p> <p><strong>Читацька аудиторія:</strong> науковці, викладачі співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти, ІТ фахівці-практики.</p> <p><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік (20 квiтня, 05 липня, 15 жовтня, 30 грудня)</p> <p><strong>Мова публікацій:</strong> англійська, українська</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><iframe style="background: transparent !important;" src="//rf.revolvermaps.com/w/2/a/a2.php?i=5psu2nw0rgn&amp;m=1&amp;s=178&amp;c=ff0000&amp;t=1" width="178" height="178" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> uk-UA obbabiychuk@ukr.net (Бабійчук Ольга Борисівна) bilonenko@op.edu.ua (Білоненко Микола Іванович) ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Методи агрегації вподобань в групових рекомендаційних системах https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/234 <p>Стрімке зростання обсягів даних призвело до інформаційного перевантаження, що перешкоджає прийняттю<br>обґрунтованих рішень. Для вирішення цієї проблеми з'явилися рекомендаційні системи, які аналізують вподобання<br>користувачів і самостійно пропонують релевантні товари. Одним з видів рекомендаційних систем є групові рекомендаційні<br>системи, які призначені полегшувати спільне прийняття рішень, підвищуючи залучення користувачів та сприяючи<br>різноманітності та інклюзії. Однак ці системи стикаються з такими проблемами, як врахування різноманітних групових<br>вподобань та збереження прозорості у процесах надання рекомендацій. В даному дослідженні був запропонований метод<br>агрегування вподобань у системах групових рекомендацій, щоб зберегти максимум інформації від членів групи та<br>підвищити точність рекомендацій. Запропонований метод надає рекомендації групам користувачів, уникаючи процесу<br>агрегування на перших кроках надання рекомендацій, що зберігає інформацію протягом усього процесу надання групових<br>рекомендацій і затримує крок агрегування для надання точних і різноманітних рекомендацій. Коли об'єктом<br>рекомендаційної системи на базі колаборативної фільтрації є не один користувач, а група користувачів, стратегія<br>обчислення схожості між окремими користувачами для пошуку схожості повинна бути адаптована, щоб уникнути<br>агрегування вподобань членів групи на першому кроці. У запропонованій моделі відбувається пошук найближчих сусідів<br>групи користувачів, тому спосіб пошуку сусідів адаптовано для порівняння індивідуальних користувачів з профілем групи.<br>Проведене експериментальне дослідження показало, що запропонований метод досягає задовільного балансу між точністю<br>та різноманітністю. Це робить його добре придатним для надання рекомендацій великим групам у ситуаціях, коли точність<br>є більш або менш важливою порівняно з різноманітністю. Ці результати підтверджують припущення про те, що збереження<br>всієї інформації від членів групи без використання методів агрегування може підвищити продуктивність систем групових<br>рекомендацій, враховуючи різні особливості.</p> Горбатенко Анастасія Артурівна, Годовиченко Микола Анатолійович Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/234 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Моделювання нелінійних динамічних об'єктів із використанням попередньо навчених нейронних мереж із часовими затримками https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/235 <p>Робота присвячена вирішенню протиріччя між точністю моделювання нелінійної динаміки і швидкістю побудови<br>моделі в умовах обмежених обчислювальних ресурсів. Метою роботи є скорочення часу побудови нейронних мереж з<br>часовими затримками при забезпеченні заданої точності в задачах ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів із<br>безперервними характеристиками. Ця мета досягається шляхом розробки методу попереднього навчання нейронних мереж,<br>що відображають базисні характеристики предметної області. Наукова новизна роботи полягає у розробці методу<br>ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів у вигляді нейронних мереж з часовими затримками на основі використання<br>набору базисних попередньо навчених нейронних мереж, що відображають типові властивості предметної області. На<br>відміну від традиційного підходу до попереднього навчання, розроблений метод дозволяє будувати моделі меншої<br>складності. Для визначення моменту припинення попереднього навчання нейронної мережі запропоновано формальний<br>критерій, використання якого дає змогу уникнути перенавчання базової моделі та забезпечити суттєве скорочення часу<br>навчання моделі на цільовому наборі даних. Практична користь роботи полягає в розробці алгоритму методу попереднього<br>навчання нейронних мереж із часовими затримками в задачах ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів з безперервними<br>характеристиками, що дозволяє суттєво скоротити час навчання нейронних мереж без втрати точності моделі. Цінність<br>проведеного дослідження полягає у визначенні області ефективного використання запропонованого методу, а саме коли<br>загальний та цільовий набір даних не мають суттєвих розбіжностей та цільовий набір даних має достатній розмір для<br>відображення властивостей об’єкту дослідження.</p> Фомін Олександр Олексійович, Орлов Андрій Андрійович Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/235 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Генетичний алгоритм переходу з високого на дробовий порядок регуляторів двомасової позиційної електромеханічної системи https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/236 <p>В статті запропоновано новий оригінальний підхід до синтезу контурів систем автоматичного керування двомасових<br>позиційних електромеханічних систем на основі застосування узагальненого характеристичного поліному на першому етапі<br>та інтелектуального методу оптимізації на другому. Підіймальний механізм пожежного автопідіймача на практиці є<br>складним об’єктом керування. Недосконалість виготовлення механічних компонентів та їх з'єднань, пружні деформації<br>стріли під час роботи та подачі вогнегасної речовини викликають коливання люльки. Використання системи автоматичного<br>керування дає можливість демпфувати пружні коливання стріли. Синтезована система автоматичного керування, яка керує<br>рухом стріли, повинна відповідати таким вимогам: необхідній швидкодії, статичній та динамічній точності переміщення<br>люльки, відсутності значних перерегулювань у перехідних режимах тощо. Для виконання цих вимог проведено аналіз<br>різних систем автоматичного керування та методів їх синтезу. В результаті аналізу за допомогою методу узагальненого<br>характеристичного поліному створено двомасову позиційну триконтурну систему підпорядкованого керування механізмом<br>повороту люльки з урахуванням пружних властивостей стріли із люлькою. Синтезована система підпорядкованого<br>керування дозволяє демпфувати пружні коливання, забезпечуючи бажані перехідні процеси механізму повороту люльки та<br>низьку чутливість у сталому режимі до дії збурень. Одержані в процесі синтезу передавальні функції регуляторів кутових<br>швидкостей двигуна і люльки мають високий порядок і виявилися досить складними з точки зору практичної реалізації.<br>Пропонується замінити ці регулятори більш компактними регуляторами дробового порядку. Проведені дослідження за<br>допомогою математичного моделювання підтвердили ефективність заміни регуляторів високого порядку кутової швидкості<br>двигуна та люльки на регулятори дробового порядку, передавальні функції яких визначаються шляхом апроксимації<br>передавальних функцій регуляторів за допомогою генетичного алгоритму</p> Копчак Богдан Любомирович, Кушнір Андрій Петрович, Кушка Андрій Іванович Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/236 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Порівняння способів цифрової обробки сигналів інкрементального енкодера для систем векторного керування моментом-потокозчепленням асинхронних двигунів https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/237 <p>В роботі представлено результати дослідження ефективності різних способів практичної реалізації рівняння динаміки<br>кутового положення синхронної системи координат векторно-керованого асинхронного електроприводу із врахуванням<br>дискретного характеру сигналу кутової швидкості, отриманого з використанням інкрементального енкодера. Дослідження<br>виконано методом математичного моделювання для системи прямого векторного керування моментом, яка, за наявності<br>ідеального сигналу про кутову швидкість ротора, забезпечує пряме асимптотичне полеорієнтування, асимптотичне<br>відпрацювання заданих траєкторій моменту та модуля вектора потокозчеплення ротора, а також асимптотичну розв’язку<br>процесів керування моментом та потоком. Параметри асинхронного двигуна та енкодера, які використовуються в<br>дослідженні, відповідають параметрам, що існують в тягових електромеханічних системах тролейбусів. Показано, що<br>дискретний характер сигналу кутової швидкості, який має місце в системах векторного керування координатами<br>асинхронних двигунів, вносить похибки полеорієнтування, а також призводить до виникнення пульсацій струму і моменту,<br>які в реальній системі підвищують акустичний шум та можуть викликати механічні вібрації і резонансні явища. Виконано<br>аналіз можливих шляхів зменшення впливу дискретності сигналу кутової швидкості на процеси керування, та<br>запропоновано метод практичної реалізації рівняння динаміки кутового положення синхронної системи координат, який<br>дозволяє забезпечити умови якісного полеорієнтування та, за рахунок застосування додаткового фільтра сигналу кутової<br>швидкості, зменшити рівень пульсацій струму і моменту до нехтувано малих значень без впливу на процеси<br>полеорієнтування. Запропоноване рішення може використовуватися при створенні високодинамічних систем векторного<br>керування моментом асинхронних двигунів з використанням інкрементальних енкодерів, в тому числі для електричного<br>транспорту</p> Ковбаса Сергій Миколайович, Красношапка Наталія Дмитрівна, Коломійчук Євгеній Вікторович, Холоша Антон Олексійович Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/237 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Фрагментна обробка відео за нормою Кі Фана https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/238 <p>У даному дослідженні ми зосередили нашу увагу на способі формалізації опису блоків відеокадрів в контексті рішення<br>задачі відео фрагментації. Оскільки відеодані можуть бути різного розміру, розбиття на блоки кожного кадру дає<br>можливість формально описати кадр як квадратну матрицю. Блок кадру є матриця довільної розмірності. Можливість<br>пропустити крок приведення такої матриці до квадратної, або векторизація за допомогою деякого дескриптора дозволяє<br>знизити обчислювальні витрати, визволяючи обчислювальні ресурси необхідних для цього перетворення. В цьому<br>дослідженні ми використовуємо норму Кі Фана в якості дескриптора блоку кадру. Норма Кі Фана побудована на основі<br>сингулярних чисел матриці. Сингулярний розклад не має обмежень ні до розмірності, ні до характеру елементів вихідної<br>матриці. Ми провели порівняльний аналіз ефективності отриманого дескриптора для відео даних різного розміру і з різним<br>відношенням сторін який показав, що зміна дескриптора кожного блоку не залежить ні від розміру відео, ні від відношення<br>сторін. Зміни дескрипторів кожного блоку від кадру до кадру є ідентичними для відеоданих різного розміру. Це означає, що<br>в результаті такого фрагментного перетворення отримується квадратна матриця фіксованого розміру незалежно від розміру<br>вихідного відео. Це дозволяє уніфікувати подальшу обробку відео, що може бути корисним для задачі інформаційного<br>пошуку в великих базах відео даних за умов надання запиту «за зразком». В цьому випадку ми в режимі оффлайн можемо<br>проаналізувати існуючу базу і співставити кожному відео фіксовану квадратну матрицю дескрипторів, що дозволить значно<br>зменшити час та кількість ресурсів при співставленні із запитом. Також даний підхід може бути ефективно використаний<br>для аналізу відео даних з метою детектування руху і відстеження зміни сцени.</p> Машталір Сергій Володимирович, Лендьел Дмитро Павлович Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/238 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Передавальне навчання мережі Xception з ранньою зупинкою для визначення віку людини https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/239 <p>Швидкий розвиток глибокого навчання привертає більше уваги до аналізу зображень обличчя людини. Методи оцінки<br>віку людини за зображеннями обличчя на основi глибокого навчання бiльш ефективнi порівняно з методами на основі<br>антропометричних моделей, моделей активного зовнішнього вигляду, текстурних моделей, підпростору шаблонів старіння.<br>Однак мережі глибокого навчання потребують більшої обчислювальної потужності для обробки зображень. Попередньо<br>навчені моделі працюють без потреби у великій кількості зразків, а час навчання менший. Однак значення параметpiв,<br>отриманих в результатi навчання, значно впливають на ефективність попередньо навченої нейронної мережі. Також<br>потрібно враховувати особливості оброблюваних зображень, зокрема, умови, у яких їх отримано. Останнім часом<br>визначення вiку людини за зображенням обличчя реалізується у додатках пристроїв з обмеженим джерелом обчислень,<br>наприклад, у смартфоні. Під час фотографування обличчя людини камерою смартфона дуже складно забезпечити<br>рівномірне освітлення. Метою дослідження, є зниження помилки оцiнки вiку людини за нерiвномiрно освiтленим<br>зображенням обличчя шляхом застосування ранньої зупинки передавального навчання мережi Xception. Запропоновано<br>методику попереднього навчання нейронних мереж, яка використовує ранню зупинку навчання, якщо покращення<br>результатів не спостерігається протягом певної кількості епох. Потім відновлюються мережеві ваги з епохи з найкращим<br>значенням функцiї втрат на валiдацiйних даних. У результаті середня абсолютна помилка оцінки віку шляхом застосування<br>навченою за запропонованою методикою мережею Xception за нерівномірно освітленими тестовими зображеннями<br>становила близько п'яти рокiв. Обрання Xception обумовлене тим, що кількість параметрів цієї мережі менша, ніж у iнших<br>мереж, якi застосовувалися для оцiнювання вiку людини. Це зменшує споживання ресурсів пристроїв з обмеженими<br>обчислювальними можливостями. Перспективами подальших досліджень є зменьшення рiвня нерiвномiрності освiтлення<br>зображеннь обличчя для зменьшення помилки оцiнки вiку людини. Також для зменшення споживання обчислювальних<br>ресурсів перспективним є застосування швидких перетворень у згорткових шарах мережі Xception.</p> Полякова Марина Вячеславівна, Рогачко Владислав Володимирович, Нестерюк Олександр Геннадійович, Гуляєва Наталя Анатоліївна Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/239 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000 Про оцінку приросту надійності відмовостійких багатопроцесорних систем https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/240 <p>Робота присвячена задачі оцінки приросту надійності відмовостійкої багатопроцесорної системи в результаті<br>додавання до неї додаткового процесора. Передбачається, що поведінка модифікованої системи потоці відмов у разі<br>відмови додаткового процесора не відрізняється від поведінки вихідної системи. У статті розглядаються як системи виду kз-n, так і складніші, зокрема, ієрархічні. Важливою особливістю запропонованого підходу є те, що він передбачає<br>попередній розрахунок деяких допоміжних значень, які не залежать від параметрів надійності процесора, що додається.<br>Далі оцінка приросту надійності виконується шляхом підстановки значень цих параметрів у прості вирази, що дозволяє<br>спростити вибір оптимального процесора з множини доступних, достатнього для досягнення необхідного рівня надійності<br>системи, або переконатися у неможливості цього. Запропонований підхід сумісний з будь-якими методами розрахунку<br>параметрів надійності відмовостійких багатопроцесорних систем, але особливо актуальний для методів, що базуються на<br>проведенні статистичних експериментів з моделями поведінки системи в потоці відмов, зокрема такими, як GL-моделі,<br>внаслідок суттєвої обчислювальної складності таких розрахунків. Крім того, для найбільш простих випадків, що<br>розглядаються, систем виду k-з-n з однаковими процесорами, запропоновано простий вираз для приблизної оцінки<br>співвідношення ймовірностей виходу з ладу вихідної і модифікованої системи. Точність такої оцінки виявляється тим<br>вищою, чим вище надійність процесорів системи. Наведено приклади, які на практиці доводять коректність запропонованих<br>підходів. Розрахунок значень параметрів надійності системи, як і допоміжних виразів, був виконаний на основі проведення<br>статистичних експериментів з відповідними GL-моделями.</p> Романкевич Віталій Олексійович, Морозов Костянтин В’ячеславович, Фесенюк Андрій Петрович, Романкевич Олексій Михайлович, Лефтеріс Захаріудакіс Авторське право (c) 2024 Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/240 ср, 03 кві 2024 00:00:00 +0000